Skip to main content

Wedstrijd #lovekik

Deelnamevoorwaarden

§1 Deelnemersvoorwaarden prijsvraag

 1. De prijsvraag “#lovekik“ wordt georganiseerd door KiK Textilien und Non-Food B.V., Nassauplein 30, 2585 EC Den Haag (hierna: KiK). Deelname is gratis en onafhankelijk van de aankoop van goederen van KiK. Door deel te nemen aan de prijsvraag accepteert de deelnemer deze deelnemersvoorwaarden. Deelname is vrijwillig en KiK is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die deelnemers aan deze prijsvraag maken.
 2. Elk natuurlijk persoon die ten tijde van deelname 18 jaar of ouder is met een verblijfplaats in Nederland, komt in aanmerking voor deelname. Deelname aan de prijsvraag geschiedt door het plaatsen van een foto met de toevoeging “#lovekik” en de koppeling “@kik.nederland” (zie § 4 , 4.4) op www.instagram.com in de periode van 01.08.2022 tot 31.12.2024. Er is elke maand kans op één van de 5 KiK-vouchers ter waarde van €50. Elke deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van zijn of haar ingestuurde foto en informatie. Enkel na de ontvangst van een reactie van @kik.nederland inhoudende een prijsmelding als reactie op een post, kan de winnaar de prijs claimen.
 3. KiK behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder opgaaf van reden de deelnemersvoorwaarden te wijzigen. Als de voorwaarden op vergaande wijze worden aangepast, worden de reeds deelnemende deelnemers van die betreffende maand op de hoogte gesteld middels een reactie op diens bijdrage.
 4. De sluitingsdatum voor de prijsvraag is 31.12.2024. KiK behoudt zich het recht voor de duur van de wedstrijd onaangekondigd te verlengen of te verkorten.

 

§2 Uitsluiting van deelname aan prijsvraag

 1. In het geval van schending van deze deelnemersvoorwaarden, behoudt KiK zich het recht voor om personen van deelname aan de prijsvraag uit te sluiten.
 2. Personen die gebruik maken van ongeoorloofde hulpmiddelen of op een andere manier via manipulatie of misbruik proberen voordeel of winst te behalen kunnen worden uitgesloten van deelname.
 3. Medewerkers van KiK Digital GmbH, KiK Textilien und Non-Food B.V. en hun familieleden zijn uitgesloten van deelname.

 

§3 Vroegtijdige beëindiging van de prijsvraag

 1. KiK behoudt zich het recht voor de prijsvraag op elk moment te beëindigen of te annuleren zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgave van redenen. KiK kan in het bijzonder gebruik maken van deze optie als, om technische redenen (bijvoorbeeld computervirussen, fouten in de hardware en/of software) of om juridische redenen, een correcte uitvoering van de prijsvraag niet kan worden gegarandeerd. Als een dergelijke beëindiging wordt veroorzaakt door verwijtbaar gedrag van een deelnemer dan behoudt KiK zich het recht voor die persoon aansprakelijk te houden voor de geleden schade.
 2. KiK behoudt zich het recht voor om de prijsvraag geheel of gedeeltelijk op te schorten als zich problemen voordoen die een correcte uitvoering van de prijsvraag in gevaar brengen.

 

§4 Uitvoering en verloop prijsvraag, bekendmaking van de winnaars

 1. De prijsvraag vindt plaats in de periode van 01.08.2022 tot 31.12.2024 Elke maand worden er 5 winnaars getrokken.
 2. Deelname aan de prijsvraag vindt plaats door het plaatsen van een foto op instagram.com met gebruikmaking van de Instagram-app.
 3. Elke deelnemer kan met meerdere inzendingen meedoen aan de prijsvraag.
 4. Elke deelnemer maakt kans door:
  • Een Instagram-gebruiker kan deelnemen aan de wedstrijd door een foto te plaatsen met de tag “#lovekik”, met een koppeling naar het account @kik.nederland. De foto moet ten minste één zichtbaar KiK-product bevatten. Door deel te nemen aan de wedstrijd, bevestigt de deelnemer akkoord te zijn met deze deelnemersvoorwaarden en het privacybeleid van KiK (raad te plegen op de website http://www.kik.nl/). Elke deelnemer is verantwoordelijk voor de juridische legitimiteit van de foto. De bijdragen van de deelnemers dienen vrij te zijn van rechten van derden. Als dit niet het geval is, vrijwaart de deelnemer KiK van alle aansprakelijkheid en kosten die KiK maakt als gevolg van een claim van een derde waarvoor de deelnemer verantwoordelijk is.
  • KiK behoudt zich het recht voor om elke deelnemende foto te laten herzien door een jury bestaande uit personen die door KiK zijn aangewezen om te beoordelen of een foto moet worden uitgesloten van deelname aan de prijsvraag in het geval dat de inhoud van de deelname niet strookt met de voorwaarden van deze prijsvraag of anderszins schadelijk of ongepast is. 
  • Er is elke maand een mogelijkheid tot het winnen van de volgende prijs: 5 x 1 KiK-tegoedbon ter waarde van €50. Er zullen per maand 5 winnaars worden geselecteerd.
  • Bij meerdere inzendingen kan een deelnemer slechts één prijs winnen. 
  • De winnaars worden op de hoogte gesteld elke eerste dag van de volgende maand, vanaf 10 uur ’s ochtends.
 5. De winnaars worden door KiK gecontacteerd via een door KiK geplaatst bericht bij de betreffende winnende foto en gevraagd om KiK een privébericht te sturen met het te gebruiken e-mailadres en het postadres waarnaar de prijs opgestuurd dient te worden. Er kan enkel aanspraak worden gemaakt op de prijs indien de deelnemer een melding (als reactie op de betreffende deelname) van KiK heeft ontvangen.
 6. De prijs wordt uiterlijk binnen 4 weken na de trekking van de winnaar verzonden.
 7. Als de verzending of afgifte van de prijs niet mogelijk is, alleen mogelijk is onder onredelijke omstandigheden of niet meer beschikbaar is in de gepresenteerde vorm, ontvangt de deelnemer een vervangende prijs van gelijke of hogere waarde.
 8. Een contante betaling als vervanging van de prijs is niet mogelijk.
 9. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

 

§5 Prijzen

 1. In totaal zijn de volgende prijzen te winnen: Elke maand 5 x 1 KiK cadeaubon ter waarde van €50. Er zullen per maand 5 winnaars worden geselecteerd.
 2. Kik Textiles draagt zorg voor de verzendkosten. Alle overige incidentele kosten die door de winnaars worden gemaakt, zullen door de winnaars zelf worden gedragen.

 

§6 Aansprakelijkheid

 1. KiK besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de prijsvraag. Het kan voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of niet (geheel) juist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere fouten op de website van KiK of in andere door KiK openbaar gemaakte (promotie-) materialen, kunnen niet aan KiK worden tegengeworpen, noch enige verplichting voor KiK doen ontstaan. KiK is enkel aansprakelijk in geval van opzet of grove nalatigheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
 2. KiK is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de prijsvraag, samenhangt met het gebruik van de website(s) van derden of voor andere technische faciliteiten gebruikt ten behoeve van de prijsvraag. KiK is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade die is veroorzaakt door technische fouten of nalatigheden die betrekking hebben op haar website of de websites van derde.
 3. KiK behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan gebeurtenissen als bevoorradingsmoeilijkheden, faillietverklaringen van leveranciers, stakingen bij vervoersbedrijven en fabrieken en overige gebeurtenissen die niet aan KiK of haar leveranciers zijn toe te schrijven.

 

§7 Overige bepalingen

 1. Op deze deelnemersvoorwaarden en de prijsvraag is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.
 2. Indien één of meer bepalingen van de voorwaarden nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de voorwaarden aan..
 3. De organisator van de wedstrijd "#lovekik" op Instagram is KiK. Deze promotie is niet gerelateerd aan Instagram en wordt op geen enkele manier gesponsord of georganiseerd door Instagram. De door u verstrekte informatie wordt niet met Instagram gedeeld. KiK gebruikt de verstrekte informatie uitsluitend ten behoeve van de prijsvraag "#lovekik". De Instagram-gebruiker die deelneemt aan deze prijsvraag heeft zelf met Instagram een overeenkomst gesloten en toestemming gegeven wat betreft de door Instagram gebruikte persoonsgegevens. Hiervoor wordt verwezen naar de door Instagram gehanteerde privacyvoorwaarden.

 

§8 Contact

 1. Als u vragen met betrekking tot de prijsvraag heeft kunt contact op nemen met socialmedia@kik.nl onder vermelding van het onderwerp "#lovekik".

 

§9 Persoonsgegevens  

 1. KiK behandelt deze gegevens in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen waaronder de Algemene Verordeningen Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet (TMG). KiK beschermt de door haar verzamelde persoonsgegeven middels verregaande technische en organisatorische maatregelen.
 2. Door deel te nemen aan de prijsvraag en de deelnemersvoorwaarden en privacyvoorwaarden te accepteren gaat de deelnemer er uitdrukkelijk mee akkoord dat KiK de volgende gegevens opslaat en gebruikt ten behoeve van de uitvoering prijsvraag; voor- en achternaam, adres en e-mailadres. Alle hiervoor vermelde persoonlijke gegevens zullen uiterlijk 4 weken na het afsluiten van de verloting van de prijzen worden verwijderd.
 3.  De in het kader van deze prijsvraag vergaarde gegevens worden niet voor andere (promotionele) doeleinden gebruikt. Alle gegevens die door KIK worden verzameld, zijn onderworpen aan hoge veiligheidsnormen (zoals SSL-codering) die ongeoorloofde toegang en misbruik voorkomen.
 4. Deelnemers kunnen te allen tijde zich terugtrekken uit deelname aan de prijsvraag en een verzoek doen aan KiK om de persoonsgegeven te verwijderen door een e-mail te sturen aan socialmedia@kik.nl.
 5. De deelnemer heeft te allen tijde het recht op informatie over de gegevens die over hem zijn opgeslagen, recht op correctie en recht op verwijdering van zijn persoonlijke gegevens. Voor vragen met betrekking tot het verzamelen, verwerken en gebruiken van jouw persoonlijke gegevens kan je contact opnemen met KiK Textiel & Non-Food BV, Europaplein 1, 5684ZC Best of een e-mail sturen naar socialmedia@kik.nl.
 6. Voor de afhandeling en verwerking van de prijsvraag worden de persoonsgegevens van de winnaars gedeeld met KiK Digital GmbH. KiK Textilien und Non-Food B.V. en KiK Digital GmbH zijn onderdeel van hetzelfde concern en hebben afspraken gemaakt over de wijze waarop persoonsgegevens worden gedeeld. De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan waarvoor zij zijn verzameld, namelijk ten behoeve van de prijsvraag.