Skip to main content

Verantwoordelijkheid nemen - duurzaam handelen!

Wij nemen verantwoordelijkheid en duurzaamheid speelt een grote rol voor ons. Wij staan niet alleen voor kwaliteit tegen consumentvriendelijke prijzen, maar ook voor een duurzame bedrijfsontwikkeling die rekening houdt met sociale en ecologische normen.

We houden altijd een oog op onze productie

Informeer nu

Niet alleen in onze winkels, ons hoofdkantoor of onze magazijnen - duurzame actie is ook diep geworteld in onze wereldwijde toeleveringsketens.

In de afgelopen jaren hebben wij al talrijke projecten voor het behoud van hulpbronnen gelanceerd. Of het nu gaat om de overschakeling op energiebesparende LED-verlichting, de vervanging van plastic zakken door herbruikbare zakken of de vervanging door efficiëntere lithium-ionbatterijen voor de pallettrucks in onze logistieke centra.

Minder plastic

Kom maar op met de herbruikbare tassen

Sinds oktober 2015 kunt u in onze filialen geen plastic tassen meer kopen.

Dit heeft ons in staat gesteld 25 miljoen plastic tassen per jaar te besparen, wat overeenkomt met ongeveer 570 ton plastic afval. Wij hebben er ook bewust voor gekozen geen papieren tassen te verkopen, omdat voor de productie daarvan bijna twee keer zoveel grondstoffen nodig zijn als voor de productie van een plastic tas. Een ander doel is de vermindering van verpakkingsafval. Hier wordt voortdurend gewerkt aan vermindering van de buitenverpakking en overschakeling op milieuvriendelijker varianten. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld polypropyleen (PP) - een duurzaam materiaal dat recycleerbaar en milieuvriendelijk is - voor de folie van onze artikelen in de online winkel.

 

Behoud van hulpbronnen

Van de leverancier naar de winkel

Duurzaam handelen betekent minder energie en materiaal verbruiken, betere chemicaliën gebruiken of emissies vermijden.

Wij zien er ook op toe dat onze leveranciers duurzaam werken en de milieunormen naleven. In 2015 hebben wij het aspect milieubescherming toegevoegd aan onze gedragscode, waarin onze leveranciers zich ertoe verbinden de emissies of de milieueffecten in het productieproces te verminderen.

Doeltreffende maatregelen

Een stap dichter bij klimaatbescherming!

In het klimaatakkoord van Parijs heeft Duitsland zich ertoe verbonden zijn CO2-uitstoot vóór 2045 klimaatneutraal te maken. Door het ondertekenen van het Fashion Industry Charter hebben wij ons ertoe verbonden de CO2-uitstoot veroorzaakt door onze bedrijfsactiviteiten vóór 2030 met 30% te verminderen.

De verlichting in onze winkels is de grootste CO2-vervuiler. Daarom zijn sinds 2015 al onze nieuwe openingen, gerenoveerde winkels, ons hoofdkantoor en onze logistiek uitgerust met LED-verlichting, waardoor we het elektriciteitsverbruik met 11% hebben kunnen verminderen. Bovendien hebben wij al onze filialen uitgerust met slimme meters (intelligente elektriciteitsmeters), waardoor wij transparanter zijn over het elektriciteitsverbruik, een beter overzicht hebben van het verbruik en passende besparingsmaatregelen kunnen nemen.

Om ons milieu verder te beschermen, vervoeren wij onze goederen vanuit Azië niet door de lucht, maar over zee. Hoewel het vervoer daardoor iets langer duurt, wordt de CO2-uitstoot met een factor 7 verminderd.

Voor transporten vanuit Turkije maken wij gebruik van intermodaal vervoer. Hier worden de in Turkije geproduceerde goederen eerst per vrachtwagen naar de haven in Istanbul gebracht, waar zij vervolgens per vrachtschip over de Middellandse Zee naar de Noord-Italiaanse havenstad Triëst worden vervoerd. Van daaruit wordt de vracht op de trein geladen en per trein naar ons in Duitsland vervoerd. De laatste 100 km naar ons centraal magazijn in Bönen worden per vrachtwagen afgelegd.

Samen sterk

Onze lidmaatschappen

De Textielalliantie, met ongeveer 135 leden uit diverse sectoren zoals het bedrijfsleven, de politiek, het maatschappelijk middenveld, vakbonden en standaardorganisaties, zet zich in voor betere omstandigheden in de mondiale textielproductie. Wij zijn blij deel uit te maken van deze geweldige organisatie en bij te dragen tot de verbetering van de sociale, ecologische en economische omstandigheden in de textielbevoorradingsketens.

In de nasleep van de instorting van Rana Plaza in Bangladesh hebben meer dan 200 internationale kledingbedrijven en vakbonden de overeenkomst inzake brand- en bouwveiligheid gesloten. KiK is het tweede Duitse bedrijf dat dit akkoord ondertekent, dat betrekking heeft op verbeterde brandbeveiliging, elektrische veiligheid en veiligheid van gebouwen in fabrieken. Alle ondertekenaars hebben hun toeleveringsfabrieken in Bangladesh bij het akkoord aangemeld en zich ertoe verbonden hen praktisch en financieel te steunen met saneringsmaatregelen. Het doel is de veiligheid op het werk te verbeteren.

KiK heeft 190 fabrieken bij het akkoord aangemeld. Alle fabrieken werden ten minste één keer geïnspecteerd. In 70 procent van de gevallen zijn de gedocumenteerde tekortkomingen verholpen en liggen de herstelmaatregelen grotendeels op schema. Geen van de fabrieken die door het akkoord zijn gesloten, produceerde voor KiK.

KiK was een van de eerste leden die instemden met de verlenging van het akkoord tot 2021. De activiteiten moeten worden voortgezet om de in gang gezette herstelmaatregelen te voltooien en de sociale dialoog en de vrijheid van vereniging te versterken. Met het nieuwe akkoord kunnen ook meer toeleveranciers in de toeleveringsketen van de textielsector worden betrokken bij de maatregelen ter verbetering van de veiligheid van gebouwen.

Ook in de omgang met mensen

Verantwoordelijk

Al onze bedrijfsactiviteiten hebben een impact op mens en milieu. Wij nemen de verantwoordelijkheid op ons voor onze werknemers die betrokken zijn bij het productieproces van onze goederen.

Bovendien zetten wij ons overal in voor de veiligheid en gezondheid van alle betrokkenen. In 2017 hebben wij een document over het mensenrechtenbeleid gepubliceerd. Daarin verbinden wij ons ertoe de mensenrechten in onze bedrijfsprocessen en -relaties te handhaven en te bevorderen en ons in te zetten voor de uitbanning van schendingen van de mensenrechten.

Wij strijden met name tegen kinderarbeid, dwangarbeid, buitensporige arbeidstijden, gendergerelateerd geweld, omkoping en corruptie. De betaling van minimumlonen, vrijheid van vereniging en collectieve onderhandeling, gezondheid en veiligheid op het werk en naleving van de relevante milieunormen zijn ook belangrijk voor ons.