Skip to main content

Hoog, hoger - onze normen

Om ervoor te zorgen dat de processen en richtlijnen aan de vereiste normen voldoen en dat onze in de gedragscode vastgelegde eisen worden nageleefd, controleren wij onze leveranciers op gezette tijden met behulp van audits.

Wij voeren veel sociale projecten uit

Informeer nu

Een beetje inzicht

Wat zijn audits?

Een audit is een gedetailleerd onderzoek van de fabriek van een leverancier. Gewoonlijk vinden bij onze leveranciers sociale, kwaliteits- en milieu-audits plaats.

Bij een sociale audit wordt gekeken naar de arbeidsomstandigheden van werknemers in fabrieken. Dit omvat de regelgeving inzake werktijden, sociale uitkeringen, arbeidsloon, discriminatie en de procedure voor onderaanneming.

Bij een kwaliteitsaudit wordt nagegaan of in de fabrieken aan bepaalde proces- en productvereisten en aan kwaliteitsnormen wordt voldaan.

Bij een milieu-audit wordt nagegaan of de wettelijke voorschriften, de voor het milieu relevante procedures en de milieunormen worden nageleefd.

Wij voeren meer dan 1.000 audits per jaar uit, soms met de hulp van externe controle-instanties. Als eerste onderneming in de textielsector zijn wij erin geslaagd met twee accountantskantoren een overeenkomst inzake "aansprakelijkheid van de auditor" te sluiten. Volgens deze overeenkomst garanderen de auditoren de juistheid van de informatie gedurende een periode van drie maanden na de voltooiing van de audit. Deze overeenkomst is een zeer belangrijke stap om de kwaliteit van de controles te verhogen en tegelijkertijd betere voorwaarden voor de werknemers te waarborgen. Sinds 2017 worden onze audits ook onaangekondigd uitgevoerd.

Om de resultaten van de audits nog sneller en beter beschikbaar te maken, hebben wij onze interne processen gewijzigd. Door de invoering van een auditmatrix wordt het auditproces aanzienlijk versneld, worden veiligheidsrelevante tekortkomingen sneller ontdekt en wordt een gedifferentieerde rapportage tot stand gebracht.

De uitvoering

Gedragscode - altijd bewust van verantwoordelijkheid!

Wij exploiteren geen eigen fabrieken om onze goederen te produceren, maar werken wereldwijd met onafhankelijke leveranciers.

Elke fabrieksleverancier waarmee wij samenwerken, moet onze Gedragscode ondertekenen, die wij beschouwen als het basisprincipe van al onze zakelijke relaties. Met deze "Gedragscode" willen wij ervoor zorgen dat de samenwerking onder passende voorwaarden plaatsvindt. Wij beschouwen het als onze verantwoordelijkheid om de internationaal erkende mensenrechten en arbeidsnormen voor iedereen te eerbiedigen.

De eisen van onze gedragscode zijn gebaseerd op de conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en de fundamentele arbeidsnormen van de Verenigde Naties. De fundamentele arbeidsnormen zijn sociale normen in het kader van de wereldhandelsorde die moeten zorgen voor fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en adequate bescherming. Zij omvatten het verbod op dwangarbeid en kinderarbeid, de vrijheid van vereniging, collectieve onderhandelingen, gelijke beloning en het verbod op discriminatie. Alle leden van de IAO zijn verplicht de toepasselijke voorschriften na te leven, te bevorderen en toe te passen.

Met de gedragscode hebben wij in 2006 een bindende basis gelegd voor onze handelsbetrekkingen. In november 2015 is een herziene versie van de gedragscode in werking getreden. Het legt een nieuwe nadruk op het aspect van de milieubescherming. Onze zakenpartners moeten ervoor zorgen dat schadelijke milieueffecten in het productieproces tot een minimum worden beperkt en zoveel mogelijk worden voorkomen. Op de naleving van de code wordt toegezien door middel van regelmatige audits.

 

Nieuwsgierig?

Lees de volledige gedragscode