Skip to main content

Deelnamevoorwaarden verloting 2023

§1 Algemene bepalingen

De Slagharen tickets verloting wordt georganiseerd door KiK Textiel en Non-Food B.V, Europaplein 1, 5684ZC Best (KiK). Deelname is gratis en onafhankelijk van de aankoop van goederen. Deelname is vrijwillig. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op onkostenvergoeding. Door deel te nemen aan de actie accepteert de gebruiker de volgende deelnamevoorwaarden.

§ 1 Deelname, periode en plaats

 1. Iedere natuurlijke persoon die op het moment van deelname minimaal 18 jaar oud is en woonachtig is in Nederland komt in aanmerking voor deelname. Deelname is beperkt tot één persoon per huishouden. Een persoon neemt deel aan de actie door een reactie achter te laten onder de post op Instagram of Facebook en een account te hebben in de actieperiode van 16-10-2023 t/m 20-10-2023.
 2. De actie geldt alleen in Nederland.
 3. KiK behoudt zich het recht voor deze deelnamevoorwaarden zonder kennisgeving te wijzigen. Bij een belangrijke aanpassing van de contractvoorwaarden worden bestaande deelnemers vooraf geïnformeerd over deze aanpassing op  www.kik.nl/slagharen.

4. De sluitingsdatum voor deze actie is 20-10-2023 om 23.59 uur.

§ 2 Procedure en uitvoering van de actie, toestemming voor de publicatie van de winnaars

 1. De actie loopt van 16-10-2023 t/m 20-10-2023 om 23.59 uur. Reacties kunnen onder het bericht op Instagram en Facebook worden geplaatst. Er wordt één gratis ticket verloot onder alle deelnemers, maar slechts één persoon per huishouden. Er zullen 10 winnaars worden getrokken uit de reacties op Facebook en 10 winnaars op Instagram. Deze loting wordt gedaan door een jury.
 1. 4. Elke deelnemer  maakt kans op een van de bovenstaande prijzen als onderdeel van de actie door het volgende te doen:
  • Een deelnemer kan meedoen in de periode van 16-10-2023 t/m 20-10-2023. Deelname op Facebook vindt plaats doordat de deelnemer een reactie achterlaat en zich aanmeldt op de Facebook-pagina @kik.nl. De deelname op Instagram vindt plaats door een reactie achter te laten en zich te abonneren op het account kik.nl. Door deel te nemen aan de actie bevestigt de deelnemer de deelnamevoorwaarden en het privacybeleid.
  • KiK behoudt zich het recht voor om elke reactie te laten beoordelen door een jury bestaande uit door KiK aangewezen personen en om inhoud die niet in overeenstemming is met de geest van de titel of anderszins schadelijk of ongepast is, niet toe te laten of uit te sluiten van deelname aan de verloting.
  • De winnaars worden door KiK textiel en Non-Food B.V. via een privé-bericht op het betreffende platform op de hoogte gesteld van de prijs en gevraagd hun postadres op te geven. Er kan alleen aanspraak worden gemaakt op de prijs als de betreffende persoon bericht heeft ontvangen over de prijs in de vorm van een privé-bericht van KiK Textiel.
 2. •  Als de winnaar niet reageert binnen een week nadat de kennisgeving van de prijs is verzonden, vervalt de aanspraak op de prijs en wordt er door loting een nieuwe winnaar getrokken.
 3.  •  De aanspraak op de prijs vervalt ook als de prijs niet binnen zes maanden na de eerste kennisgeving van de prijs kan worden overhandigd om redenen die in de persoon van de winnaar liggen.
 4. Kik draagt zorg voor de verzending van de prijzen.

§ 3 Prijzen

 1. Er is kans op de volgende prijzen: 20 x vrijkaarten (geldig tot en met het einde van het seizoen  07-01-2024) voor attractiepark Slagharen. Er worden 20 winnaars geselecteerd. Hiervan worden 10 winnaars getrokken op Instagram en 10 winnaars op Facebook.
 2. Als de verzending of toekenning van de prijs niet of alleen onder redelijke omstandigheden mogelijk is of niet meer beschikbaar is in de aangeboden versie, ontvangt de deelnemer een vervangende prijs van gelijke of grotere waarde.
 3. De aanspraak op de prijs of de vervangende prijs kan niet worden toegewezen. Contante uitbetaling van de prijs of een vervangend product is niet mogelijk.
 4. KiK Textiel en Non-Food B.V, Europaplein 1, 5684ZC Best betaalt de verzendkosten. Alle overige incidentele kosten en bijkomende kosten van de winnaars zijn voor eigen rekening van de winnaars.

 

§ 4 Uitsluiting en voortijdige beëindiging

 1. Bij overtreding van deze deelnamevoorwaarden behoudt KiK zich het recht voor om personen uit te sluiten van de actie.
 2. In het bijzonder zullen personen die gebruik maken van ongeoorloofde hulpmiddelen of anderszins voordeel trachten te behalen door manipulatie worden uitgesloten.
 3. Medewerkers van KiK Textiel en Non-Food B.V, Europaplein 1, 5684ZC Best en hun gezinsleden zijn uitgesloten van deelname.
 4. KiK behoudt zich het recht voor de actie te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van redenen te annuleren of te beëindigen. KiK zal van deze mogelijkheid gebruikmaken als om technische redenen (bijv. virussen in het computersysteem, fouten in de hard- en/of software of om juridische redenen een goede uitvoering van de actie niet kan worden gegarandeerd. Indien een dergelijke beëindiging verwijtbaar is veroorzaakt door het gedrag van een deelnemer, kan KiK van deze persoon vergoeding van de geleden schade eisen.
 5. KiK behoudt zich het recht voor, de loterij geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder aankondiging te verlengen of in te korten indien zich moeilijkheden voordoen die de integriteit van de loterij in gevaar brengen.

 

 

§ 5 Aansprakelijkheid

 1. KiK is aansprakelijk in geval van opzet, kwaad opzet of grove nalatigheid conform de wettelijke bepalingen. KiK is alleen aansprakelijk voor lichte nalatigheid als een dergelijke verplichting wordt geschonden, waarvan de naleving van bijzonder belang is voor het bereiken van het doel van de overeenkomst (zogenaamde kardinale verplichting). Bij schending van een kardinale verplichting door lichte nalatigheid is de aansprakelijkheid beperkt tot de typisch voorzienbare schade.
 1. De aansprakelijkheid voor schade aan leven, lichaam en gezondheid die gebaseerd is op een opzettelijke of nalatige plichtsverzuim door KiK, haar wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten blijft hierdoor onaangetast. Hetzelfde geldt voor schade die valt onder de Wet Productaansprakelijkheid of die gebaseerd is op frauduleus gedrag van KiK.
 1. Gebeurtenissen van overmacht, zoals algemene leveringsproblemen, storingen bij transportbedrijven, stakingen, bedrijfsstoringen en andere storingen bij KiK of haar leveranciers of haar samenwerkingspartners, waarvoor KiK niet verantwoordelijk is, alsmede de gevolgen daarvan, ontslaan KiK van haar verplichting tot nakoming voor de duur van de storing en voor de omvang van de gevolgen daarvan.

§ 6 Gerechtelijke procedure, scheidbaarheidsclausule, overig

 1. Een gerechtelijke procedure is uitgesloten.
 2. Het Nederlands materieel recht is van toepassing met uitsluiting van het Verdrag der verenigde naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken en de internationaal privaatrechtelijke conflictregels.
 3. Mocht een van deze bepalingen ongeldig zijn of worden, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.
 4. De organisator van de actie “Slagharen tickets verloting” op Instagram en Facebook is KiK. Deze promotie is op geen enkele manier gelieerd aan, gesponsord door of georganiseerd door Instagram of Facebook. De ontvanger van de informatie die je verstrekt is niet Instagram of Facebook, maar KiK. De verstrekte informatie wordt alleen gebruikt voor de actie “Slagharen tickets verloting”.

 § 7 Contact en gegevensbeschermingsbepaling

Als je vragen hebt, kun je contact met ons opnemen via socialmedia@kik-textilien.nl, met als onderwerp “Slagharen tickets verloting”.

 1. Wij hechten bijzonder veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. De gegevens worden uitsluitend verzameld, verwerkt of gebruikt in het kader van de wettelijke bepalingen conform de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), evenals die van de Europese verordening gegevensbescherming (EU-DSGVO) en de telecommunicatiewet (Tw), en worden beschermd met behulp van uitgebreide technische en organisatorische maatregelen.
 2. Door deel te nemen aan de verloting stemt de deelnemer er uitdrukkelijk mee in dat KiK de gevraagde gegevens (naam, voornaam, adres, e-mailadres, gebruikersnaam op Instagram en de bijbehorende foto) opslaat en gebruikt voor de verwerking van de verloting. Nadat de prijzen zijn verzonden, worden alle bovengenoemde persoonsgegevens verwijderd.
 3. De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt in het bijzonder niet voor verdere reclamedoeleinden.  Alle door KiK verzamelde gegevens zijn onderworpen aan strenge veiligheidsnormen (bijv. SSL-codering), die ongeoorloofde toegang voorkomen en misbruik tegengaan.
 4. De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens op basis van toestemming is art. 6 I lit. a DSGVO. Deelnemers kunnen hun toestemming voor verwerking te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar gegevensbescherming@kik.nl Met de intrekking zien de deelnemers tegelijkertijd af van deelname aan de verloting. De rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot de intrekking blijft onaangetast.
 5. De deelnemer heeft te allen tijde recht op gratis informatie over de over hem/haar opgeslagen gegevens en het recht op correctie, verwijdering en afscherming van zijn/haar persoonsgegevens. Als de deelnemer hier vragen over heeft of andere vragen over het verzamelen, verwerken en gebruiken van zijn of haar persoonlijke gegevens, kan hij of zij contact opnemen met KiK Textiel en Non Food B.V. Europaplein 1, 5684ZC BEST, of per e-mail op socialmedia@kik-textilien.nl. Als u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, over het intrekken van gegeven toestemming of over het bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van gegevens, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van ons bedrijf:  Wings Capital BV Postbus 31304 6503 CH Nijmegen gegevensbescherming@kik.nl. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.